Các trường đại học hàng đầu về Hóa học 

 

Đại học bắc kinh Đại học Nam Khai
Đại học Nam Kinh Đại học Cát Lâm
Đại học Phúc Đán Đại học Thanh Hoa
Đại học Khoa học kĩ thuật Trung Quốc Đại học Hạ Môn
Đại học Chiết Giang Đại học Vũ Hán
Đại học Trung Sơn Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh
Đại học Hồ Nam Đại học Tứ Xuyên
Đại học Sư phạm Bắc Kinh Đại học Giao thông Thượng Hải
Đại học Sơn Đông Đại Học Lan Châu
Đại học Phúc Châu Đại học Sư phạm Đông Bắc
Đại học sư phạm Hoa Đông Đại học Tô Châu

 

Các trường đại học hàng đầu về sinh học

 

Cao đẳng Y tế Công đoàn Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa Đại học bắc kinh
Đại học Giao thông Thượng Hải Đại học Phúc Đán
Đại học Nam Kinh Đại học Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc
Đại học Vũ Hán Đại học Nông nghiệp Trung Quốc
Đại học Nam Khai Đại học Nông Nghiệp Hoa Trung
Đại học Trung Sơn Đại học Hạ Môn
Đại học Chiết Giang Đại học Sơn Đông
Đại học Tứ Xuyên Đại học Cát Lâm
Đại học Sư phạm Đông Bắc đại học Bình dân miền Đông Trung Quốc
Đại học Nông nghiệp Nam Kinh Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung
Đại học Vân Nam Đại học khoa học kĩ thuật lâm nghiệp Tây Bắc
Đại học Trung Sơn Đại học Sư phạm Bắc Kinh
Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc Đại học Y khoa Thủ đô
Đại học Sư phạm Thủ đô Đại học Nội Mông
Đại học Y khoa Trung Quốc Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân
Đại học Đồng Tế Đại học Sư phạm Nam Kinh

Danh sách các ngành có trường top đầu

Các trường đại học hàng đầu về sinh thái học

 

Đại học Sư phạm Bắc Kinh Đại học Trung Sơn
Đại học Phúc Đán đại học Bình dân miền Đông Trung Quốc
Đại học Chiết Giang Đại học Vân Nam
Đại học Lan Châu Đại học bắc kinh
Đại học Nam Kinh Đại học Nông nghiệp Trung Quốc
Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc Đại học Hạ Môn
Đại học Vũ Hán Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh
Đại học Nam Khai Đại học Sư phạm Đông Bắc
Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh Trường Đại học Kỹ thuật Lâm nghiệp Trung Nam Bộ
Đại học khoa học kĩ thuật lâm nghiệp Tây Bắc

Danh sách các ngành có trường top đầu

Các trường đại học hàng đầu về kinh tế

 

Đại học Nhân Dân Trung Quốc Đại học bắc kinh
Trường Đại học Kinh tế Tài chính Miền Trung Đại học Phúc Đán
Đại học Hạ Môn Đại học Thanh Hoa
Đại học Nam Khai Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải
Đại học Kinh tế Tài chính Tây Nam Bộ Đại học Kinh tế Tài chính Đông Bắc
Đại học Tế Nam Đại học Giao thông Bắc Kinh
Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế Đại học Kinh tế Thủ đô
Đại học Sơn Đông Đại học Hồ Nam
Đại học Giao thông Tây An Đại học Vũ Hán
Đại học Kinh tế và Luật Trung Nam Đại học Kinh tế Tài chính Thiên Tân
Đại học Liêu Ninh Đại học Cát Lâm
Đại học Giao thông Thượng Hải Đại học Sư phạm Bắc Kinh
Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung Đại học Kinh tế Tài chính Sơn Tây
Đại học Đồng Tế đại học Bình dân miền Đông Trung Quốc
Đại học Trùng Khánh Đại học Kinh doanh và Công nghệ Bắc Kinh
Đại học Thương mại Cáp Nhĩ Tân Đại học Kinh tế Tài chính Nam Kinh
Đại học Công Thương Chiết Giang Đại học Kinh tế Tài chính An Huy
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Trùng Khánh Đại học Sư phạm Đông Bắc
Đại học Thượng Hải Đại học Tô Châu
Đại học Hà Nam Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc
Đại học sư phạm Hoa  Đông Đại học Tứ Xuyên
Đại học Lan Châu Đại học Kinh tế Tài chính Chiết Giang
Đại học Thương mại Thiên Tân Đại học Khoa học Công nghệ Thượng Hải
Viện ngoại thương Thượng Hải Đại học Hồ Hải
Đại học Sư phạm Nam Kinh Đại học công nghiệp Chiết Giang
Đại học Phúc Châu Đại học công nghệ Trường Sa
Đại học Tây Nam Đại học Quốc gia Tây Nam
Đại học Tài chính Kinh tế Vân Nam Đại học Tài chính Kinh tế Tây An
Đại học Ngoại ngữ Quảng Đông Đại học Khoa học Chính trị Luật Trung Quốc

Danh sách các ngành có trường top đầu

Các trường đại học hàng đầu về Khoa học Máy tính và Công nghệ

 

Đại học Thanh Hoa Đại học Công nghệ Quốc phòng
Đại học bắc kinh Đại học hàng không Bắc Kinh
Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân Đại học Giao thông Thượng Hải
Đại học Chiết Giang Đại học Nam Kinh
Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc Đại học Đông Bắc
Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh
Đại học Đồng Tế Đại học Vũ Hán
Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc Đại học Bách khoa Tây Bắc
Đại học Phúc Đán Đại học Đông Nam
ĐẠI HỌC TRUNG SƠN Đại học Cát Lâm
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MIỀN TRUNG Đại học Tứ Xuyên
Đại học Trùng Khánh Đại học Giao thông Tây An
Đại học khoa học kĩ thuật điện tử Tây An Đại học Nhân Dân Trung Quốc
Đại học Giao thông Bắc Kinh Đại học Công nghệ Bắc Kinh
Viện Công nghệ Bắc Kinh Đại học Thiên Tân
Đại học Khoa học Hợp Phì Đại học Hồ Nam
Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh Đại học Công nghệ Đại Liên
Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân Đại học Hàng không Nam Kinh
Đại học Sơn Đông Đại học Sư phạm Bắc Kinh
Đại học Nam Khai đại học Bình dân miền Đông Trung Quốc

 

Các trường đại học hàng đầu về Khoa học và Kỹ thuật Môi trường

 

Đại học Thanh Hoa Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân
Đại học Đồng Tế Đại học Nam Kinh
Đại học bắc kinh Đại học Công nghệ Đại Liên
Đại học Chiết Giang Đại học Sư phạm Bắc Kinh
Đại học Nam Khai Đại học Thiên Tân
Đại học Hồ Nam Đại học Sơn Đông
Đại học Đại dương Trung Quốc Đại học Công nghệ Bắc Kinh
Đại học Phúc Đán Đại học Giao thông Thượng Hải
Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Đai học Vũ Hán
Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc
Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh Đại học Công nghệ Chiết Giang
Đại học Trung Sơn Đại học Trùng Khánh
Đại học Kiến trúc Công nghệ Tây An

 

Các trường đại học hàng đầu về địa chất

 

Đại học Nam Kinh Đại học địa chất Trung Quốc
Đại học bắc kinh Đại học Tây Bắc
Đại học Khoa học Công nghệ Trung Quốc Đại học Công nghệ Thành Đô
Đại học Cát Lâm Đại học Chiết Giang
Đại học Hợp Phì Đại học Dầu khí Trung Quốc
Đại học Mỏ Trung Quốc Đại học Trung Sơn
Đại học Lan Châu Đại học Trường An
Đại học Tây Nam Đại học Dương Tử

 

Các trường đại học hàng đầu về thống kê

 

Đại học Nhân Dân Trung Quốc Đại học bắc kinh
Đại học Hạ Môn Đại học Nam Kinh
Đại học Sư phạm Đông Bắc đại học sư phạm Hoa Nam
Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải Đại học Công Thương Chiết Giang
Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc Đại học Sơn Đông
Đại học Giao thông Bắc Kinh Đại học Sư phạm Bắc Kinh
Trường Đại học Kinh tế Tài chính Miền Trung Đại học Kinh tế Tài chính Đông Bắc
Đại học Sư phạm Thủ đô Đại học Kinh tế Thủ đô
Đại học Phúc Đán Đại học Chiết Giang
Đại học Trung Sơn Đại học Thanh Hoa
Đại học Giao thông Thượng Hải Đại học Hồ Nam
Đại học Sư Phạm Miền Trung Đại học Tế Nam
Đại học Tứ Xuyên Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân

 

Các trường đại học hàng đầu về Toán học

 

Đại học bắc kinh Đại học Phúc Đán
Đại học Sơn Đông Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc
Đại học Thanh Hoa Đại học Sư phạm Bắc Kinh
Đại học Nam Khai Đại học Vũ Hán
Đại học Nam Kinh Đại học Chiết Giang
Đại học Tứ Xuyên Đại học Giao thông Tây An
Đại học Sư phạm Thủ đô Đại học Giao thông Thượng Hải
đại học Bình dân miền Đông Trung Quốc Đại học Cát Lâm
Đại học Tương Đàm ĐẠI HỌC TRUNG SƠN
Đại học Lan Châu Đại học Công nghệ Đại Liên
Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân Đại học Tô Châu
Đại học Hạ Môn Đại học sư phạm Hoa Trung
Đại học Đồng Tế Đại học Thượng Hải
Đại học Trung Nam Đại học Sư phạm Đông Bắc
Đại học Sư phạm Nam Kinh Đại học Sư phạm Khúc Phụ
Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung Đại học Hồ Nam
Đại học sư phạm Hoa Nam Đại học Tây Nam

 

Các trường đại học hàng đầu cho các trường đại học khoa học dược

 

Đại học bắc kinh Cao đẳng Y tế Công đoàn Bắc Kinh
Đại học Dược phẩm Trung Quốc Đại học Dược phẩm Thẩm Dương
Đại học Phúc Đán Đại học quân y 2
Đại học Chiết Giang Đại học Tứ Xuyên
Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân Đại học Giao thông Thượng Hải
Đại học Sơn Đông Đại học Đại dương Trung Quốc
Đại học Nam Tôn Trung Sơn
Đại học quân y 4 Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung
Đại học Y khoa Trung Quốc Đại học Tô Châu
Đại học Giao thông Tây An Đại học Y khoa Thủ đô
Đại học Y khoa Thiên Tân Đại học Chiết Giang
Cao đẳng y tế Ôn Châu Đại học Y An Huy
Đại học Vũ Hán Đại học Y khoa Trùng Khánh
Đại học Nam Khai Đại học Trịnh Châu
Đại học Y khoa Quảng Tây Đại học Lan Châu
Đại học Y Tân Cương

 

Các trường đại học hàng đầu về Vật lý 

 

Đại học bắc kinh Đại học Nam Khai
Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc Đại học Thanh Hoa
Đại học Phúc Đán Đại học Giao thông Thượng Hải
Đại học Chiết Giang Đại học Trung Nam
Đại học Nam Khai Đại học Sơn Đông
Đại học Vũ Hán Đại học Sư phạm Bắc Kinh
Đại học Cát Lâm Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân
Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung Đại học sư phạm Hoa Trung
Đại học Sơn Tây Đại học Đồng Tế
đại học Bình dân miền Đông Trung Quốc Đại học Lan Châu
Đại học Công nghệ Đại Liên

 

Các trường đại học hàng đầu về Khoa học Tài nguyên và Môi trường Nông nghiệp

 

Đại học Nông nghiệp Trung Quốc Đại học Nông nghiệp Nam Kinh
Đại học Chiết Giang Đại học khoa học kĩ thuật lâm nghiệp Tây Bắc
Đại học Nông  nghiệp Hoa Trung Đại học Tây Nam
Đại học Nông nghiệp Thẩm Dương Đại học Nông nghiệp Hồ Nam
Đại học Nông nghiệp Hà Bắc ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP THƯỢNG HẢI
Đại học Chiết Giang A&F Đại học Nông nghiệp Hà Nam
Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc Đại học Nông nghiệp Vân Nam
Đại học Quảng Tây Đại học Dương
Đại học Nông nghiệp Tân Cương

 

Các trường đại học hàng đầu về kỹ thuật nông nghiệp

 

Đại học Nông nghiệp Trung Quốc Đại học Chiết Giang
Đại học Cát Lâm Đại học khoa học kĩ thuật lâm nghiệp Tây Bắc
Đại học Giang Tô Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc
Đại học Nông nghiệp Đông Bắc Đại học Nông nghiệp Nội Mông
Đại học Nông nghiệp Hà Nam Đại học Nông nghiệp Thẩm Dương
Đại học Hồ Hải Đại học Nông nghiệp Nam Kinh
ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP THƯỢNG HẢI ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP Hoa Trung
Đại học Tây Nam Đại học Sư phạm Vân Nam
Đại học Nông nghiệp Hà Bắc Đại học Nông nghiệp Sơn Tây
Đại học Nông nghiệp Cam Túc

 

Các trường đại học hàng đầu về thú y – DVM

 

Đại học Nông nghiệp Trung Quốc Đại học Nông Nghiệp Hoa Trung
Đại học Nông nghiệp Nam Kinh Đại học Cát Lâm
Đại học Dương Châu Đại học Nông nghiệp Đông Bắc
Đại học Nông nghiệp Nam Trung Quốc Đại học khoa học kĩ thuật lâm nghiệp Tây Bắc
Đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP THƯỢNG HẢI
Đại học Nông nghiệp Cam Túc Đại học Nông nghiệp Sơn Tây
Đại học Nông nghiệp Hà Nam Đại học Nông nghiệp Nội Mông
Đại học Nông nghiệp Hà Bắc Đại học Tây Nam
Đại học Nông nghiệp Bắc Kinh Đại học Nông nghiệp Thiên Tân
Đại học Nông nghiệp Thẩm Dương Viện Khoa học và Công nghệ Henna
Đại học Tây Bắc cho các dân tộc Đại học Nông nghiệp Tân Cương

 

Các trường đại học hàng đầu về hành chính công

 

Đại học Nhân Dân Trung Quốc Đại học Thanh Hoa
Đại học bắc kinh Đại học Vũ Hán
Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung ĐẠI HỌC TRUNG SƠN
Đại học Sư phạm Bắc Kinh Đại học Phúc Đán
Đại học Giao thông Thượng Hải Đại học Nông nghiệp Nam Kinh
Đại học Hạ Môn Đại học hàng không Bắc Kinh
Đại học Cát Lâm Đại học Tứ Xuyên
Đại học khoa học kĩ thuật lâm nghiệp Tây Bắc Đại học sư phạm Hoa Nam
Đại học Kinh tế Tài chính Đông Bắc
Đại học Đồng Tế Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc
Đại học Kinh tế và Luật Trung Nam Đại học Trùng Khánh
Đại học Lan Châu Đại học Kinh tế Tài chính Trung Ương
Đại học Kinh doanh Kinh tế Quốc tế Đại học Công nghệ Đại Liên
Đại học Yến Sơn Đại học Trịnh Châu

 

Các trường đại học hàng đầu về quản trị kinh doanh

 

Đại học Nhân Dân Trung Quốc Đại học Giao thông Tây An
Đại học Thanh Hoa ĐẠI HỌC TRUNG SƠN
Đại học Hạ Môn Đại học bắc kinh
Đại học Nam Khai Đại học Công nghệ Đại Liên
Đại học Giao thông Thượng Hải Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải
Đại học Nam kinh Đại học Kinh tế Tài chính Đông Bắc
Đại học Phúc Đán Đại học Vũ Hán
Đại học Hồ Nam Đại học Kinh tế Tài chính Tây Nam Bộ
Trường Đại học Kinh tế Tài chính Miền Trung Đại học Kinh doanh Kinh tế Quốc tế
Đại học Thiên Tân Đại học Trùng Khánh
Đại học Khoa học Công nghệ Điện tử Trung Quốc Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung
Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc Đại học Cát Lâm
Đại học Sơn Đông Đại học Kinh tế và Luật Trung Nam
Đại học Tứ Xuyên Đại học Tây Nam Giao thông
Đại học Kinh tế Tài chính Thiên Tân Công nghệ Điện lực Bắc Trung Quốc
Đại học Kinh tế Tài chính Sơn Tây Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân
Đại học Đồng Tế

 

Các trường đại học hàng đầu cho các trường đại học lịch sử

 

Đại học bắc kinh Đại học Cát Lâm
Đại học Sơn Đông Đại học Tây Bắc
Đại học Tứ Xuyên Đại học Nam Kinh
Đại học Nam Khai Đại học Trịnh Châu
ĐẠI HỌC TRUNG SƠN Đại học Phúc Đán
Đại học Hạ Môn Đại học Vũ Hán
Đại học Sư phạm Hà Bắc Đại học Chiết Giang
Đại học Sư phạm Trùng Khánh Đại học Nhân Dân Trung Quốc
Đại học Sư phạm Bắc Kinh Đại học Sư phạm Thủ đô
Đại học Sơn Tây Đại học Sư phạm Nam Kinh
Đại học An Huy Đại học Hà Nam
Đại học Công đoàn Bắc Kinh

 

Các trường đại học hàng đầu cho các trường đại học khoa học chính trị

 

Đại học bắc kinh Đại học Nhân Dân Trung Quốc
Đại học Phúc Đán Đại học sư phạm Hoa Trung
Đại học Nam Khai Đại học Nam kinh
Đại học Cát Lâm Đại học Sơn Đông
Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc Đại học Vân Nam
Đại học Thanh Hoa Đại học Sư phạm Đông Bắc
Đại học Tô Châu Đại học Vũ Hán
Đại học Sư phạm Thiên Tân đại học Bình dân miền Đông Trung Quốc

 

Các trường đại học hàng đầu về xã hội học

 

Đại học Nhân Dân Trung Quốc Đại học bắc kinh
Đại học Nam Kinh ĐẠI HỌC TRUNG SƠN
Đại học Thanh Hoa Đại học Phúc Đán
Đại học Nam Khai Đại học Thượng Hải
Đại học sư phạm Hoa Nam Đại học Dân Tộc Trung Quốc
Đại học Cát Lâm Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung
Đại học Hạ Môn Đại học sư phạm Hoa Trung
Đại học Nông nghiệp Trung Quốc Đại học Kinh tế Tài chính Trung Ương
Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân Đại học Hồ Hải
Đại học Sơn Đông Đại học Công nghệ Bắc Kinh
Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc Đại học Trung Nam
Đại học Sư phạm Nam Kinh Đại học Giao thông Tây An
Đại học Lan Châu Đại học Tây Bắc cho các dân tộc
Đại học Sư phạm Thẩm Dương Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân
Đại học Tô Châu Đại học Phúc Châu
Đại học Kinh tế Luật Trung Nam Đại học Tây Nam
Đại học Kinh doanh Công nghệ Trùng Khánh

 

Các trường đại học hàng đầu về Báo chí và Truyền thông

 

Đại học Nhân Dân Trung Quốc Đại học truyền thông Trung Quốc
Đại học Phúc Đán Đại học Vũ Hán
Đại học Thanh Hoa Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung
Đại học Tứ Xuyên Đại học bắc kinh
Đại học Tế Nam Đại học Giao thông Thượng Hải
Đại học Thượng Hải Đại học Chiết Giang
Đại học sư phạm Hoa Nam Đại học Nam Kinh
Đại học Hạ Môn Đại học Hà Bắc
Đại học Sư phạm Nam Kinh Đại học Hồ Nam
Viện truyền thông đồ họa Bắc Kinh Đại học An Huy
Đại học Hà Nam Đại học Sư phạm Thiểm Tây

 

Các trường đại học hàng đầu về kỹ thuật dầu khí

 

Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Trung Quốc Đại học Khoa học và Công nghệ Trùng Khánh
Đại học bắc kinh Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc (Vũ Hán)
Đại học Tây Bắc Đại học Tây Bắc

 

Các trường đại học hàng đầu về kỹ thuật khai thác mỏ

 

Đại học kỹ thuật Liêu Ninh Đại học Khoa học Công nghệ Giang Tây
Đại học khoa học kĩ thuật lâm nghiệp Tây Bắc Đại học Mỏ Công nghệ Trung Quốc
Đại học Phúc Châu Đại học bách khoa Hà Nam
Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh Đại học Trung Nam
Đại học Công nghệ Thái Nguyên Đại học Khoa học và Công nghệ Sơn Đông
Đại học Công nghệ Thái Nguyên Đại học Quý Châu
Đại học Khoa học và Công nghệ Côn Minh Đại học Trùng Khánh

 

Phòng thí nghiệm trọng điểm của bang tốt nhất dành cho sinh viên Hóa học

 

Phòng thí nghiệm trọng điểm của Nhà nước về Hóa học và Ứng dụng Vật liệu Đất hiếm, Đại học Bắc Kinh.
Phòng thí nghiệm trọng điểm nhà nước của Chemo / Cảm biến sinh học và hóa học, trường đại học Hồ Nam
Phòng thí nghiệm trọng điểm nhà nước về vật liệu siêu cứng, Đại học Cát Lâm
Phòng thí nghiệm trọng điểm của Nhà nước về Hóa học Tổng hợp và Chuẩn bị Vô cơ, Đại học Cát Lâm
Phòng thí nghiệm trọng điểm nhà nước về cấu trúc và vật liệu siêu phân tử, Đại học Cát Lâm
Phòng thí nghiệm chính của Nhà nước về Hóa lý thuyết và Tính toán tại Đại học Cát Lâm
Phòng thí nghiệm trọng điểm của Nhà nước về Hóa học Ứng dụng và Hữu cơ, Đại học Lan Châu
Phòng thí nghiệm trọng điểm của Nhà nước về Hóa học Phối hợp, Đại học Nam Kinh
Phòng thí nghiệm Trọng điểm của Bang về Hóa học Nguyên tố Hữu cơ, Đại học Nam Khai
Phòng thí nghiệm trọng điểm của bang về sinh học hóa dược (Đại học Nam Khai)
Phòng thí nghiệm trọng điểm của Nhà nước về Hóa lý cho Bề mặt rắn, Đại học Hạ Môn
Phòng thí nghiệm trọng điểm của Nhà nước về Sinh lý thực vật và Hóa sinh, Đại học Nông nghiệp Trung Quốc
Phòng thí nghiệm trọng điểm của nhà nước về cấu trúc động và ổn định phân tử, Đại học Bắc Kinh
Phòng thí nghiệm trọng điểm nhà nước về sử dụng tài nguyên đất hiếm Viện Hóa học Ứng dụng Trường Xuân Học viện Khoa học
Trung Quốc (cho TWAS)
Phòng thí nghiệm trọng điểm của Nhà nước về Hóa học Phân tích Điện, Viện Trường Xuân. Hóa học ứng dụng,
Học viện Khoa học Trung Quốc (Dành cho TWAS)
Phòng thí nghiệm trọng điểm Hóa học tài nguyên, Đại học Sư phạm Thượng Hải
Phòng thí nghiệm trọng điểm về Hóa học Phốt pho sinh học & Sinh học Hóa học (Đại học Thanh Hoa)
Phòng thí nghiệm trọng điểm của Nhà nước về Địa hóa Môi trường, Viện Địa hóa, Viện
Khoa học Trung Quốc , Quý Dương (Dành cho TWAS)
Phòng thí nghiệm trọng điểm của Nhà nước về xúc tác, Viện Vật lý Hóa học Đại Liên (Dành cho TWAS)
Phòng thí nghiệm trọng điểm của Nhà nước về Hóa học Thủy sản Môi trường (Trung Quốc) (Đối với TWAS)

 

Các trường đại học hàng đầu về dược phẩm và dược phẩm Trung Quốc

 

Đại học bắc kinh Đại học Phúc Đán
Cao đẳng Y tế Công đoàn Bắc Kinh Đại học Giao thông Thượng Hải
Đại học Trung Nam ĐẠI HỌC TRUNG SƠN
Đại học Y Nam Kinh Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung
Trường Đại học Quân y cơ sở 2 Đại học Chiết Giang
Đại học Cát Lâm Đại học Sơn Đông
Đại học Tô Châu Đại học Tứ Xuyên
Đại học Y khoa Nam học Đại học Y khoa Trung Quốc
Đại học Vũ Hán Đại học Y khoa Trùng Khánh
Đại học Giao thông Tây An Đại học Y khoa Thủ đô
Đại học Y khoa Thiên Tân Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân
Đại học Tế Nam Đại học Y khoa Đại Liên
Đại học Trịnh Châu Đại học Thanh Đảo

 

Các trường đại học hàng đầu về thuốc Trung Quốc

 

Đại học Trung y Bắc Kinh Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Thượng Hải
ĐẠI HỌC QUẢNG CHÂU Y HỌC TRUNG QUỐC Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Thiên Tân
Đại học Trung y Nam Kinh Đại học Y học Trung Quốc Thành Đô
Đại học Y học Trung Quốc Hắc Long Giang Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Sơn Đông
Đại học Y khoa Chiết Giang Trung Quốc Đại học y học cổ truyền Trung Quốc Liêu Ninh
Đại học Trung y Hồ Nam Đại học Trung y Hồ Bắc
Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc Đại học Dân Tộc Trung Quốc
Đại học Y khoa Trùng Khánh Cao đẳng y tế cổ truyền Tây Tạng
Đại học Trung y Sơn Tây Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Cam Túc

 

Các trường đại học hàng đầu về kỹ thuật điện

 

Đại học Thanh Hoa Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung
Đại học Giao thông Tây An Đại học Chiết Giang
Đại học Trùng Khánh Công nghệ Điện lực Bắc Trung Quốc
Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân Đại học Thiên Tân
Đại học Tây Nam Giao thông Đại học Giao thông Thượng Hải
Đại học Kỹ thuật Hải quân Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh
Đại học Công nghệ Thẩm Dương Đại học Đông Nam
Đại học Khoa học Hợp Phì Đại học Sơn Đông
Đại học Vũ Hán Đại học Hồ Nam
Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc Đại học Khoa học và Công nghệ Cáp Nhĩ Tân
Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc Đại học Giao thông Bắc Kinh
Đại học Điện Lực Đông Bắc Đại học Hồ Hải
Đại học Phúc Châu Đại học Bách khoa Tây Bắc
Đại học Công nghệ Thái Nguyên Đại học Tứ Xuyên
Đại học Hàng hải Thượng Hải Đại học Điện lực Thượng Hải
Đại học Thượng Hải Đại học Công nghệ Bắc Trung Quốc
Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải Đại học Sư phạm Nam Kinh
Đại học Trịnh Châu Đại học Công nghệ Hồ Bắc
Đại học Công Nghệ Lan Châu Đại học Tân Cương
Đại học Tam Hiệp Đại học Công nghệ Hồ Nam
Đại học kỹ thuật Liêu Ninh

 

Các trường đại học hàng đầu về Khoa học và Kỹ thuật Điều khiển

 

Đại học Thanh Hoa Đại học khoa học kĩ thuật lâm nghiệp Tây Bắc
Viện Công nghệ Cáp nhĩ Tân Đại học hàng không Bắc Kinh
Đại học Giao thông Thượng Hải Đại học Chiết Giang
Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung Đại học Giao thông Tây An
Viện Công nghệ Bắc Kinh Đại học Công nghệ Quốc phòng
Đại học Đông Nam Đại học Khoa học Kỹ thuật Nam Kinh
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MIỀN TRUNG Đại học Đồng Tế
Đại học Sơn Đông Đại học Bách khoa Tây Bắc
Đại học Khoa học Công nghệ Bắc Kinh Đại học Thiên Tân
Đại học Công nghệ Đại Liên Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân
Đại học Khoa học Công nghệ Đông Trung Quốc Đại học Hàng không Du hành vũ trụ Nam Kinh
Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc

 

Các trường đại học hàng đầu về Khoa học Máy tính và Công nghệ

 

Đại học Thanh Hoa Đại học Công nghệ Quốc phòng
Đại học bắc kinh Đại học hàng không Bắc Kinh
Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân Đại học Giao thông Thượng Hải
Đại học Chiết Giang Đại học Nam Kinh
Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc Đại học khoa học kĩ thuật lâm nghiệp Tây Bắc
Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh
Đại học Đồng Tế Đại học Vũ Hán
Đại học Khoa học Công nghệ Điện tử Trung Quốc Đại học Bách khoa Tây Bắc
Đại học Phúc Đán Đại học Đông Nam
ĐẠI HỌC TRUNG SƠN Đại học Cát Lâm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MIỀN TRUNG Đại học Tứ Xuyên
Đại học Trùng Khánh Đại học Giao thông Tây An
Đại học khoa học kĩ thuật điện tử Tây An

 

Các trường đại học hàng đầu về Khoa học và Kỹ thuật Dệt may

 

Đại học Đông Hoa Đại học bách khoa Thiên Tân
Đại học Tô Châu Đại học Công nghệ Chiết Giang
Đại học giang nam Đại học Dệt may Vũ Hán
Đại học bách khoa Tây An Đại học bách khoa Đại Liên
Đại học Tứ Xuyên Đại học Thanh Đảo
Đại học Công nghệ Thái Nguyên Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thượng Hải

 

Các trường đại học hàng đầu về kỹ thuật xây dựng

 

Đại học Đồng Tế Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân
Đại học Thanh Hoa Đại học Đông Nam
Đại học Chiết Giang Đại học Hồ Nam
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MIỀN TRUNG Đại học Công nghệ Bắc Kinh
Đại học Thiên Tân Đại học Công nghệ Đại Liên
Đại học Hồ Hải Đại học Trùng Khánh
Đại học Tây Nam Giao thông Đại học Khoa học và Công nghệ PLA
Đại học Giao thông Bắc Kinh Đại học Mỏ Công nghệ Trung Quốc
Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung Đại học Kiến trúc Kỹ thuật Tây An
Đại học Giao thông Thượng Hải

 

Các trường đại học hàng đầu về kỹ thuật cơ khí

 

Đại học Giao thông Thượng Hải Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung
Đại học Thanh Hoa Đại học Giao thông Tây An
Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân Đại học Chiết Giang
Đại học Hồ Nam Viện Công nghệ Bắc Kinh
Đại học Trùng Khánh Đại học hàng không Bắc Kinh
Đại học Công nghệ Đại Liên Đại học Hàng không Du hành vũ trụ Nam Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MIỀN TRUNG Đại học Cát Lâm
Đại học Yến Sơn Đại học Đồng Tế
Đại học Bách khoa Tây Bắc Đại học Thiên Tân
Đại học Sơn Đông Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc
Đại học Tây Nam Giao thông Đại học Khoa học Công nghệ Bắc Kinh

 

Các trường đại học hàng đầu về Khoa học Quản lý và Kỹ thuật

 

Đại học Thanh Hoa Đại học Thiên Tân
Đại học Chiết Giang Đại học Giao thông Tây An
Đại học Công nghệ Quốc phòng Đại học hàng không Bắc Kinh
Đại học Giao thông Thượng Hải Đại học Khoa học Hợp Phì
Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân Đại học Đồng Tế
Đại học Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc Đại học Sư Phạm Miền Trung
Đại học Đông Nam Viện Công nghệ Bắc Kinh
Đại học Công nghệ Đại Liên Đại học Phúc Đán
Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung
Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh Đại học Nam Kinh
Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc Đại học Tứ Xuyên
Đại học Trùng Khánh Đại học khoa học kĩ thuật lâm nghiệp Tây Bắc
Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân Đại học Vũ Hán
Đại học Công Nghệ Vũ Hán Đại học bắc kinh
Đại học Công nghệ Bắc Kinh Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh
Đại học Khoa học Công nghệ Đông Trung Quốc Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải
Đại học Bách khoa Tây Bắc

 

Tóm lược
Người đánh giá
Học bổng CSC
Ngày đánh giá
Mục đã Đánh giá
Chủ đề Wise University Danh sách theo CSC
Xếp hạng tác giả
1star1star1star1star1star